Itihaasada Rashmigalu

Itihaasada Rashmigalu

ಇತಿಹಾಸದ ರಶ್ಮಿಗಳು
A compilation of over 50 documents, decrees, deeds and Rayasapatras held in the custody of different Maths, prominently with Sri Kashi Math, as seen and copied down by late Sri Hattiyangadi Lakshminarayana Kamath for documentation purpose. Useful for students of history and researchers. Value added English and Konkani articles provided as Annexures.

  • Category : History
  • Language : Kannada
  • Author(s) : Hattiangadi Lakshminarayana Kamath
  • Pages : 238
  • Publisher : P.G.Kamath Foundation

200.00


See Also

Ayodhya
Ayodhya
70.00
Pavamana Panchasukthadi Sangraha
Pavamana Panchasukthadi Sangraha
120.00
Siddhantha kaumudiyile Sthree prathyayaprakaranam
Siddhantha kaumudiyile Sthree prathyayaprakaranam
100.00
Sri Vishnu Samprokshana Vidhi
Sri Vishnu Samprokshana Vidhi
100.00